نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

✅ سوالات آزمون اصناف با جواب - 1403

✅ کامل ترین نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب با جواب

10900 8500 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان آزمون اصناف با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان آزمون اصناف با جواب

مونه سوالات رایگان آزمون اصناف

 

تعریف واحد صنفی:

۱- هر واحدخدماتی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. ✔️

۲- هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و توسط فرد یا افراد صنفی حقیقی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد.

۳-هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد.

۴- هیچکدام

 

 ساختار تشکیلاتی یا سازمانی، تشکیل های صنفی کدام است:

۱- واحد صیفی، اتحادیه صیفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان اتاق اصناف هر شهرستان هیات عالی نظارت

۲-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران، هیات عالی نظارت

۳-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق شهرستان، کمسیون تظارت شهرستان، هیات عالی نظارت

۴- هیچکدام ✔️

 

 کدام یک از بندهای ذیل نادرست است؟

۱- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است.

۲- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.

۳- افراد صیفی مجازند برای جلب مشتری درباره محصولات،کالاها یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کنند ✔️

۴- افراد صنفی که کالاهای خود را بصورب کلی عرضه می دارئد باید از صورتحساب چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

 

حداقل واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه صنی در شهرستانهای زیر پانصد هزار نفر چند نفرند؟

۱- ۵۰ نفر ✔️

۲- ۱۰۰ نفر

۳- ۱۵۰ نفر

۴-۲۰ نفر

 

 اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، اعضای معزول از آن هیات نمی توانند در هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند؟

۱- در اولین انتخابات بعدی  ✔️

۲- تا دو دوره انتخابات بعدی

۳- تا سه دوره انتخابات بعدی

۴- در هیچ انتخابات بعدی

 

کدام یک از موارد ذیل عضو ثابت و بدون شرکت در انتخابات، عضو اتاق اصناف ایران است؟

۱- روسای اتحادیه های برتر استان

۲- رئیس اتاق اصناف مرکز استانها

۳- روسای اتاق اصناف شهرستانهای سراسر کشور

۴- رئیس اتاق اصناف ایران ✔️

 

یکی از دو دلیل ذیل پس از اعلام ضرورت عرضه از طریق مراجع ذیربط موجب تخلف………می شود (به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه)

۱- احتکار ✔️

۲- عرضه خارج از شبکه

۳- عدم اجرای ضوابط قیمت کذاری و توزیع

۴- تمام موارد

 

کدام گزینه برای جای صحیح است؟

اتحادیه صنفی مکلف است با اتقضای مدت اعتبار پروانه کسب،احظاریه…..برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد….تلقی می شود.

۱- یک ماهه- سیار

۲- دو ماهه- بدون پروانه

۳- یک ماهه- بدون پروانه ✔️

۴- ۱۵ روز- بدون پروانه

 

کدام گزینه صحیح است؟ اتاق اصناف شهرستان اتاقی متشکل از………

۱-  هیت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان

۲- روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان ✔️

۳- هیات رئیسه اتاق های شهرستان

۴- نمایندگان اتحادیه های صنفی هر شهرستان

 

مهلت زمانی برای پاسخ استعلام اتحادیه ها توسط دستگاهها و ارگانها مختلف چه مدت می باشد؟

۱- ۱۰ روز

۲- ۱۵ روز ✔️

۳- یک ماه

۴- ۲۰ روز

 

اگر متقاضی واجد شروط الزم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد به منظور اخذ پروانه کسب الزم است …………………

۱-مباشر فنی معرفی و درصورت دارا بودن شرایط ، پروانه کسب مربوطه صادر می گردد.

۲-تعهدی مبنی برگذراندن دوره ی فنی به اتحادیه ارائه و پس از یکسال نسبت به اخذ پروانه فنی اقدام نماید.

۳-یکنفر دارای پروانه تخصصی وفنی برای اخذ پروانه کسب مربوطه معرفی می کند. ✔️

۴- گزینه ۱ و ۳

 

منظور از حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه چیست؟

۱- تعداد مشخص از واحدهای صنفی یک رسته

۲- تعداد مشخص از واحد های صنفی یک رسته در صورتیکه نصاب آنها کامل نشده،از رسته های مشابه و همگن ✔️

۳- تعداد مشخص از رسته های مختلف

۴- گزینه ۱ و ۲

 

نمونه سوالات آزمون پروانه کسب با جواب

 

حدلقل مدرک تحصیلی برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها چیست؟

۱- لیسانس

۲- سیکل

۳- خوااندن و نوشتن

۴- دیپلم ✔️

 

حق السهم اتاق های اصناف شهرستان از مبالغ اتحادیه های صنفی چقدر است؟

۱- ۳ درصد

۲- ۱۰ درصد

۳- ۲۰ درصد ✔️

۴- ۵ درصد

 

کدام گزینه صحیح است؟

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابزاری در خواستی نباشد.

۱- تقلب ✔️

۲-   کم فروشی

۳-  گرانفروشی

۴- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات

 

کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند،موظفند مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نظر در مهلت مقرر به نظر ……..است.

۱- مثبت ✔️

۲- منفی

۳- ممتنع

۴-  هیچکدام

 

 کدام عبارت در مورد اتحادیه ی صنفی صحیح است؟

۱- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۳- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی و غیر انتفاعی است و پی از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۴- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی غیر انتقاعی است و پس از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجات رسمیت می یابد. ✔️

 

دانلود نمونه سوالات آزمون صدور پروانه کسب

 

عبارت ذیل جزء وظایف کدامیک از تشلهای صنفی است؟

صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدرک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۱- اتاق اصناف

۲- کمیسیون نظارت شهرستان

۳- اتحادیه های صنفی ✔️

۴- اتاق اصناف ایران

 

در کدامیک از تشکاهای صنفی ذیل کمکهای مردمی بلاعوض یا اشخاص حقیقی و حقوقی جزء منابع در آمدی ذکر شده است؟

۱- اتحادیه صنفی ✔️

۲- اتاق اصناف شهرستان

۳- اتاق اصتاف ایران

۴- گزینه ۱ و ۳

 

 مدت زمان یک دوره مدیریت کدامیک از تشکلهای صنفی ذیل چهار ساله می باشد؟

۱- اتحادیه صنفی

۲- اتاق اصناف شهرستان ✔️

۳- اتاق اصناف ایران

۴- همه موارد

 

نماینده ی کدایک از ارگانهای یا سازمان های و ارارات ذیل بعنوان رئیس کمیسون نظارت درمرکز استان و شهرستانها در ماده ۴۸(ق.ن.ص)تعریف شده است؟

۱- استانداری

۲- صنعت، معدن و تجارت ✔️

۳- تعزیرات حکومتی

۴- رئیس ونایب رئیس اتاق اصباف مرکز استان و شهرستان

 

گزینه صحیح کدام است؟

تعریف وظایف و اختیارات اتحادیه ها:

۱-  وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات یه نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت. ✔️

۲- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها

۳- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آینه نامه های آن

۴- هیچکدام

 

 حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشمیل یک اتحادیه کدام است:

۱- در تهران ۳۰۰ نفر- درشهرستان ها با بیش از دومیلیون نفر جمعیت ۲۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۵۰ واحد ✔️

۲- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها با بیش او دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای که با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۳- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها بیش از دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۴- هیچکدام

 

نمونه سوالات پروانه کسب با جواب

 

 کدام یک از بندهای ذیل درست است؟

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

۲- کازمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.

۳- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ✔️

۴- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

توضیحات بیشتر

نمونه سوالات آزمون اصناف برای قبولی تضمینی در امتحان آزمون اصناف

با استفاده از این بسته سوال می توانید در ازمون اصناف نمره قبولی کسب نمایید.

این مجموعه از سوالات کاملترین سوالات ازمون اصناف برای دریافت جواز کسب است.

پس اگر شما هم میخواهید برای جواز کسب امتحان دهید باید این سوالات را مطالعه کنید و تست های چهار گزینه ای آن را پاسخ دهید تا بتوانید در ازمون اصناف نمره بالا کسب نمایید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون اصناف,سوالات آزمون اصناف,تست آنلاین آزمون اصناف,اصناف,نمونه سوالات رایگان,نمونه سوالات آزمون اصناف,نمونه سوالات اصناف,سوالات اصناف,شرکت در آزمون اصناف,نمونه سوالات رایگان اصناف,آزمون اصناف فنی و حرفه ای,سوالات آزمون اصناف فنی و حرفه ای,کسب و کار,جواز کسب,اتاق اصناف,کسب و کار,آزمون جواز کسبو,سوالات آزمون اصناف,تست آزمون,ازمون اصناف,دانلود سوالات اصناف,آزمون pdf اصناف,دانلود سوالات آزمون اصناف,سوالات اصناف فنی حرفه ای,سوالات رایگان اصناف,نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب,آزمون آزمایشی اصناف,ازمون اصناف,سوالات ازمون اصناف,تست ازمون اصناف,ازمون انلاین اصناف,نمونه سوالات ازمون اصناف,ازمون اصناف با جواب,نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب pdf,پاسخنامه ازمون اصناف,سوالات دوره پیش نیاز پروانه کسب,آزمون جواز کسب,امتحان اتاق اصناف,تعریف واحد صنفی,نمونه سوالات اتاق اصناف تهران,سوالات پروانه کسب,امتحان اصناف چیست,سوالات دوره پیش نیاز پروانه کسب با جواب,سوالات امتحان پروانه کسب,سوالات جواز کسب,نمونه سوالات جواز کسب,سوالات آزمون اتاق اصناف,نمونه سوالات جواز کسب با جواب,نمونه سوالات پروانه کسب با جواب,نمونه سوالات آزمون پروانه کسب با جواب,امتحان اصناف,امتحان پروانه کسب,نمونه سوالات آزمون اصناف تهران با جواب,نمونه سوال اصناف,سوالات آزمون جواز کسب,جواب سوالات اصناف,نمونه سوالات پروانه کسب,نمونه سوال اتاق اصناف,نمونه سوالات آزمون پروانه کسب,سوالات آزمون پروانه کسب,جواب سوالات پیش نیاز پروانه کسب,جواب سوالات دوره پیش نیاز پروانه کسب,امتحان جواز کسب,سوالات امتحان اصناف,سوالات اتاق اصناف,نمونه سوال اصناف با جواب,نمونه سوالات آزمون جواز کسب,نمونه سوالات آزمون جواز کسب,جواب ازمون پروانه کسب,ازمون جواز,نمونه سوالات آزمون اتاق اصناف تهران,آزمون واحد های صنفی,سوالات آزمون واحد های صنفی,نمونه سوالات آزمون واحد های صنفی با جواب,امتحان دریافت جواز کسب,سوالات امتحانی جواز کسب,جواب سوالات ازمون اصناف,نمونه سوالات امتحان اصناف,نمونه سوال امتحان جواز کسب