نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار HSE با جواب

✅ سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار HSE با جواب - 1402

✅ کامل ترین نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار HSE با جواب با جواب

8900 6900 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان ایمنی و بهداشت محیط کار HSE با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان ایمنی و بهداشت محیط کار HSE با جواب

کدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟

الف) ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده ✔️

ب) ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی

ج) زلزله –طوفان–سیل

د) هیچکدام

 

عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟

الف) افقی

ب) عمودی

ج) مواداشتعال ساز

د) گزینه الف و ب✔️

 

زنجیره ادامه دهنده حریق کدامند؟

الف) زندان اکسیژن

 ب) دود

 ج) آسیب ریوی

د) همه موارد✔️

 

دانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

 

منابع آتش سوزی کدامند؟

الف) کشیدن سیگار

ب) جرقه

ج) وسایل ومنابع برقی

د) همه موارد✔️

 

 طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی کدام گزینه نمی باشد؟

الف) شیمیایی 

ب) الکتریکی 

ج) مکانیکی  

د) کپسول آتش نشانی✔️

 

برای بردن ساکنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟

الف) تعداد خروجی های کافی 

ب) افراد و تجهیزات آتش نشانی

ج) تشخیص آتش و آژیرخطر و فراهم  

د) گزینه الف و ب✔️

 

نمونه سوالات hse فنی و حرفه ای رایگان

 

زیان های که قابل محاسبه و بیان به رقم و ریال نمی باشد را ……. می گویند.

الف) زیان های مشهود 

ب) زیان های نامشهود ✔️

ج) زیان های سنگین 

د) صدمه

 

منظوراز……….دمایی که درآن دما. ماده شعله ورمیشود؟

الف) خطرآتش گیری✔️ 

ب) ماده سوختنی 

ج)جریان برق 

د)هیچکدام

 

اثرات ناشی از جریان برق بر روی بدن انسان به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) اختلاف پتانسیل یا ولتاژ

ب) نوع جریان 

ج) مدت تماس    

د) همه موارد✔️

 

کدامیک از موارد زیر از عوامل زیان آور در جوشکا ری میباشد؟

الف) اشعه نا شی از جوشکاری- سروصد ای محیط کار 

ب) دود و کار ناشی از جوشکاری

ج) وضعیت نامنا سب بدن در حین کار

د) همه موارد✔️

 

 دانلود رایگان سوالات hse فنی حرفه ای

 

روش های جمع کردن لوله های آتش نشانی (شیلنگ ها) کدام است؟

الف) حلقه ای یک لا 

ب) حلقه ای دولا    

ج) الف و ب ✔️

د) هیچکدام

 

ملزومات اولیه آموزشی آتش نشانان چه می باشد؟

الف) آگاهی از مشخصات حریق 

ب) شناخت انواع خاموش کننده ها

ج) طرز صحیح اطفاء حریق    

د) همه موارد✔️

 

واژه RCD به چه معناست؟

الف) وسایل حفاظت در برابر جریان برق خطا ✔️

ب) برنامه ریزی در نصب تجهیزات برقی

ج) انتخاب تجهیزات برقی مناسب 

د) هیچکدام

 

ترکیبی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص را …….. می گویند ؟

الف) حادثه 

ب) شبه حادثه

ج) ریسک ✔️

د) خطر

 

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای رایگان

 

هرگونه شیار ، حفره ،گودال یا گشودگی ساخت روی زمین که به وسیله برداشتن خاک به وجود می آید ……….. می گویند ؟

الف) حفاری ✔️

ب) عمران 

ج) معماری 

د) مکانیک

 

در مواردی که راننده نقص را در دستگاه مشاهده می کند بایستی ؟

الف) مراتب را فورا” به مسئول مربوطه گزارش نماید✔️ 

ب) آن را تعمیر نکند

ج) خود آن را تعمیر کند 

د) همه موارد

 

چه کسانی مستعد گرمازدگی می باشند؟

الف) کسانی که درمحیط دشوار کار می کنند 

ب) بیماران مزمن و افرادی که به کار در ارتفاع عادت ندارند

ج) کسانی که در دفاتر کار می کنند 

د) الف و ب✔️

 

نمونه سوالات رایگان hse با جواب

 

کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

الف) هیچگاه از ماشین سنگ زنی بدون کار دو دسته نگه دارنده آن استفاده نکنید

ب) هنگام سنگ زنی از عینک ایمنی مخصوص یا ماسک سنگ زنی صورت استفاده شود

ج) وضعیت بدن در زمان سنگ زنی مهم نیست که به چه صورتی باشد✔️

د) قبل از تعویض صفحه سنگ دو شا خه از پریز بیرون آورده شود

 

از ……….. می توان جهت قطع کابل برقدار استفاده کرد ؟

الف) قیچی  

ب) تبردستی آهنین عایق دار ✔️

ج) تبر دستی آهنی 

د) همه موارد

 

…………. بودن آب جزء مزایای آب در حریق نمی باشد؟

الف) مایع بودن 

ب) نفوذپذیر بودن 

ج) سنگین بودن✔️ 

د) گزینه الف وب

 

در کدامیک از راههای زیر ورود سم در بدن خطر بیشتری دارد ؟

الف) راه تنفسی✔️ 

ب) راه خوراکی 

ج) راه پوستی 

د) همه موارد

 

دانلود نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

 

کدام عامل زیان بار زیست شناختی نیست ؟

الف) بیماریهای ویروسی 

ب) بیماریهای باکتریایی 

ج) بیماریهای قارچی 

د) خستگی مفرط ✔️

 

فاصله لازم میان مشعل جوشکاری با سیلندرهای گاز متصل به مشعل نباید کمتر از ………….. باشد ؟

الف) کمتر از ۱متر 

ب) کمتر از ۲متر 

ج) کمتر از ۳متر✔️ 

د) کمتر از ۴متر

 

کدام عامل جزء عوامل زیان آور جوشکاری می باشد ؟

الف) اشعه ناشی از جوشکاری 

ب) دود ناشی از جوشکاری 

ج) وصل کردن ارت به زمین 

د) همه موارد✔️

 

وظیفه کارگران در رابطه با وسایل حفاظت فردی ؟

الف) استفاده از وسایل حفاظتی 

ب) نگهداری از وسایل حفاظتی

ج) رعایت مقررات و دستور العمل حفاظت و ایمنی 

د) همه موارد✔️

 

عدم حرکت پا از علائم ؟

الف) شکستگی گردن 

ب) مسمومیت 

ج) بالا رفتن فشارخون 

د) شکستگی کمر✔️

 

برای ارتفاع بالاتر از …………… از داربست استفاده می کنیم؟

الف) ۳ متر ✔️

ب) ۲ متر 

ج) ۱متر 

د) ۴متر

 

کدامیک از موارد زیر از عوامل زیان آور در جوشکاری میباشد؟

الف) اشعه ناشی از جوشکاری- سر و صد ای محیط کار 

ب) دود و کار ناشی از جوشکاری

ج) وضعیت نامناسب بدن در حین کار 

د) همه موارد ✔️

 

ماده بودار کننده گازها…………می باشد؟

الف) نیتروژن 

ب) مرکاپتان✔️ 

ج) اکسیژن 

د) ب و ج

 

ملزومات اولیه آموزشی آتش نشانان چه می باشد؟

الف) آگاهی از مشخصات حریق 

ب) شناخت انواع خاموش کننده ها

ج) طرز صحیح اطفاء حریق 

د) همه موارد✔️ 

 

 قاتل خاموش نام دیگر چیست؟

الف) دود 

ب) دوده 

ج) گازهای قابل اشتعال 

د) آئورسل✔️

 

وقتی گرمای بدن توسط لمس مستقیم با جسم جامد از دست می رود را ………… می گویند.

الف) تبخیر 

ب) تشعشع 

ج) هدایت گرمایی✔️ 

د) تهویه

 

هرگونه شیار ، حفره ،گودال یا گشودگی ساخت روی زمین که به وسیله برداشتن خاک به وجود می آید ……….. می گویند ؟

الف) حفاری ✔️

ب) عمران 

ج) معماری 

د) مکانیک

 

چه کسانی مستعد گرمازدگی می باشند؟

الف) کسانی که در محیط دشوار کار می کنند 

ب) بیماران مزمن و افرادی که به کار در ارتفاع عادت ندارند

ج) کسانی که در دفاتر کار می کنند 

د) الف و ب✔️

 

سوالات رایگان hse فنی حرفه ای

 

خطر آسیب دیدن چشم کدام مورد می باشد؟

الف) تشعشعات نوری و اشعه جوشکاری 

ب) هر نوع جسم خارجی

ج) اشیاء پرتاب شده کوچک وتیز 

د) همه موارد ✔️

 

کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

الف) هیچگاه از ماشین سنگ زنی بدون کار دو دسته نگه دارنده آن استفاده نکنید

ب) هنگام سنگ زنی از عینک ایمنی مخصوص یا ماسک سنگ زنی صورت استفاده شود

ج) وضعیت بدن در زمان سنگ زنی مهم نیست که به چه صورتی باشد ✔️

د) قبل از تعویض صفحه سنگ دو شاخه از پریز بیرون آورده شود

 

 نمونه سوال hse فنی حرفه ای

 

در کدامیک از راههای زیر ورود سم در بدن خطر بیشتری دارد ؟

الف) راه تنفسی ✔️

ب) راه خوراکی 

ج) راه پوستی 

د) همه موارد

 

 آلودگی های غیر ذره ای که عبارتند از …………که از تبخیر موادی که در شرایط عادی به صورت ………..بوده اند به وجود می آید

الف) بخارات ، مایع ✔️

ب) گازها ، مایع 

ج) گرد و غبار 

د) بخارات ، گاز

 

نمونه سوالات تستی آزمون hse فنی و حرفه ای

 

انواع زلزله کدامند؟

الف) زلزله های زمین ساختی (تکتونیکی) 

ب) زلزله هایی که با آتشفشان در ارتباط هستند

ج) زلزله هایی که با ریزش فضای خالی زمین همراه می باشد 

د) همه موارد ✔️

 

عوامل خاص در بروز سوانح ناشی از زلزله کدامند؟

الف) خطوط آبرسانی و گاز رسانی 

ب) جاده ها و مسیرهای راه آهن

ج) انفجار لوله ها 

د) گزینه الف و ب✔️

 

 عوامل زیان آور محیطی کدامند؟

الف) عوامل فیزیکی 

ب) عوامل شیمیایی 

ج) عوامل ارگونومیک 

د)همه موارد✔️ 

 

کدام مورد در مورد ایمنی جرثقیل و بلند کردن بار صحیح نیست؟

الف) درزمان جابجایی تا حد امکان بار به زمین نزدیک باشد

ب) هرگز زیر ورودی بار معلق قرار نگیرد

ج) ریگر نیازی به گواهینامه ریگری ندارد✔️

د) جکهای تعادلی در حین کار بایستی بیرون آمده و با یکدیگر موازی باشند

 

اقدامات مهم در هنگام مواجه با گردباد کدام گزینه است؟

الف) باید به دنبال پناهگاهی گردید✔️ 

ب) در میدان های باز قرار گرفت

ج) عمل خاصی نباید انجام داد 

د) همه موارد

 

تشکیلات و خدمات ایمنی و سلامت در ایران ؟

الف) وزارت کار و امور اجتماعی 

ب) سازمان تامین اجتماعی 

ج) وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

د) همه موارد✔️

 

به ساپورت هایی که از دو تیرک فولادی ساخته شده اند؟

الف) ساپورتهای جعبه ای 

ب) دریچه های بازدید 

ج) چهارچوب های هیدرولیکی✔️

د) صفحه گذاری باز و سته

 

کدامیک از موارد زیر جزء علائم افزایش سطح ایمنی در محیط های صنعتی نمی باشد؟

الف) علائم ممنوعیت 

ب) علائم هشدار 

ج) علائم حفاظت دربرابر حریق 

د) علائم مسمومیت ✔️

 

 اقدامات لازم در هنگام مواجه شدن با یک فرد برق گرفته چه می باشد؟

الف) زدن آلارم خطر 

ب) قطع جریان برق 

ج) اگر فرد نفس می کشد او را در حالت ریکاوری بگذارید 

د) همه موارد✔️

 

یک ریگر خوب باید همواره ………….؟

الف) دانستن وزن بار از روی پلاک یا اتیکت 

ب) به نوع علامتها و طرز اجرای علامت دادن صحیح و مقررات ایمنی آگاه باشد

ج) اطلاع ازتناژ و ظرفیت باری هر جرثقیل و وزن بار 

د) همه موارد✔️ 

 

موارد ممنوع شده برای ریگر؟

الف) بالا بردن باری که وزن آن مشخص نیست 

ب) استفاده کردن از وسایل بارگیری معیوب

ج) قرار گرفتن خود و دیگران روی کفی تریلی 

د) همه موارد✔️

توضیحات بیشتر

نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار برای قبولی تضمینی در امتحان آزمون HSE

 

با استفاده از این بسته سوال می توانید در ازمون ایمنی و بهداشت محیط کار نمره قبولی کسب نمایید.

این مجموعه از سوالات کاملترین سوالات ازمون ایمنی و بهداشت محیط کار برای دریافت جواز کسب است.

پس اگر شما هم میخواهید برای ایمنی و بهداشت محیط کار HSE امتحان دهید باید این سوالات را مطالعه کنید و تست های چهار گزینه ای آن را پاسخ دهید تا بتوانید در ازمون HSE نمره بالا کسب نمایید.

 

HSE به معنای: بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست گفته میشود که مخفف کلمات زیر است:

H : Health بهداشت‌کار

S : Safety ایمنی کار

E : Environment محیط‌ زیست

 

1. باعث بهبود مناسب بهره وری

2. زیان های مسقیم و غیر مستقیم را کاهش میدهد .

3. موجب میشود فعالیت‌های مربوط به مدیریت سامانه ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست هدفمند شود .

4. ارزیابی تاثیر گذار در مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط ‌زیست

5. موجب کاهش خسارت های مالی مربوط به ایمنی ، بهداشت و محیط زیست میشود و…

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

تک تست, آزمون, آزمون HSE,HSE,HSE فنی و حرفه ای,سوالات تستی HSE,دانلود سوالات HSE فنی حرفه ای,آزمون HSE, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی HSE, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی HSE, آزمون دوره های چاپ, آزمون دوره های فنی و حرفه ای, آزمون فنی و حرفه ای, آزمون من, آزمون مهارت های فنی و حرفه ای, امتحان تستی, امتحان تستی HSE, HSE, تک تست,نمونه سوالات آزمون HSE فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات HSE فنی حرفه ای,نمونه سوالات HSE فنی و حرفه ای,نمونه سوالات HSE ارشاد,کتاب مجموعه سوالات HSE,دانلود رایگان کتاب HSE,خرید کتاب HSE,نمونه سوالات آزمون HSE فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی HSE با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری HSE,نمونه سوالات فنی حرفه ای HSE,آزمون عملی HSE,آزمون آنلاین HSE,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون HSE,HSE,HSE فنی و حرفه ای,سوالات تستی HSE,دانلود سوالات HSE فنی حرفه ای,آزمون HSE,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی HSE,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای تک تست, آزمون, آزمون HSE,HSE,HSE فنی و حرفه ای,سوالات تستی HSE,دانلود سوالات HSE فنی حرفه ای,آزمون HSE, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی HSE, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین HSE, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی HSE, آزمون دوره های چاپ, آزمون دوره های فنی و حرفه ای, آزمون فنی و حرفه ای, آزمون من, آزمون مهارت های فنی و حرفه ای, امتحان تستی, امتحان تستی HSE, HSE, تک تست,نمونه سوالات آزمون HSE فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات HSE فنی حرفه ای,نمونه سوالات HSE فنی و حرفه ای,نمونه سوالات HSE ارشاد,کتاب مجموعه سوالات HSE,دانلود رایگان کتاب HSE,خرید کتاب HSE,نمونه سوالات آزمون HSE فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی HSE با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری HSE,نمونه سوالات فنی حرفه ای HSE,آزمون عملی HSE,آزمون آنلاین HSE,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون HSE,ازمون HSE,نمونه سوالات آزمون آرایشگری فنی و حرفه ای زنانه,نمونه سوالات HSE با جواب,تست انلاین ارایشگری,سوالات فنی حرفه ای HSE,آزمون فنی حرفه ای HSE,دانلود سوالات رایگان HSE,دانلود pdf HSE فنی حرفه ای,سوالات تستی ایمنی و بهداشت محیط کار,دانلود سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار فنی حرفه ای,آزمون ایمنی و بهداشت محیط کار, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی ایمنی و بهداشت محیط کار, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین ایمنی و بهداشت محیط کار, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین ایمنی و بهداشت محیط کار, آزمون آنلاین ایمنی و بهداشت محیط کار, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی ایمنی و بهداشت محیط کار,آزمون ایمنی و بهداشت محیط کار,ازمون ایمنی و بهداشت محیط کار,نمونه سوالات آزمون آرایشگری فنی و حرفه ای زنانه,نمونه سوالات ایمنی و بهداشت محیط کار با جواب,تست انلاین ارایشگری,سوالات فنی حرفه ای ایمنی و بهداشت محیط کار,آزمون فنی حرفه ای ایمنی و بهداشت محیط کار,دانلود سوالات رایگان ایمنی و بهداشت محیط کار,دانلود pdf ایمنی و بهداشت محیط کار فنی حرفه ای,سوالات آزمون hse,نمونه سوال بهداشت محیط با جواب,نمونه سوالات بهداشت اصناف pdf رایگان,نمونه سوال ایمنی و بهداشت کار,نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای,نمونه سوالات آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار