نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب

✅ سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب به روزرسانی 1401

✅ به روزرسانی 1401

✅ کامل ترین نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب با جواب

9900 7900 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان حسابداری حقوق و دستمزد با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان حسابداری حقوق و دستمزد با جواب

در کارگاه تولیدی فوق العاده اضافه کاری به چه حسابی بدهکار میشود؟

1- کالای ساخته شده

2- کالای در جریان ساخت

3- سربار ساخت ✔️

4- سربار اداری تشکیلاتی

 

حداقل توقف شبانه برای تحقق مأموریت کدام است؟

1- یک شب ✔️

2- دو شب

3- سه شب

4- چهار شب

 

حقوقی که با رعایت قانون کار برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی روزانه، هفتگی یا ماهانه پرداخت میشود چه نام دارد؟

1- کارمزد

2- حقوق مبنا ✔️

3- اضافه کاری

4- کارمزد ساعتی

نمونه سوالات حسابداری حقوق دستمزد فنی حرفه ای

 

پرداخت بخشی از حقوق قبل از پایان ماه کاری کدامیک از موارد زیر است؟

1- مساعده✔️

2- پیش پرداخت

3- وام

4- ذخیره ایام مرخصی

 

مهمترین مزایای بیمه کدام است؟

1- بیمه های درمانی و حوادث

2- بیمه بارداری

3- دریافت مستمری

4- همه موارد ✔️

 

کارهایی که بخشی از آن در روز و بخشی در شب انجام میشود چه نامیده میشود؟

1- کار نوبتی

2- شب کاری

3- مختلط ✔️

4- روز کاری

 

مهمترین مزایای بیمه عبارت است از:

1- بیمه درمانی و حوادث

2- بیمه بارداری

3- دریافت مستمری و بازنشستگی

4- همه موارد ✔️

 

کدام مورد از هزینه حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی سربار شناخته میشود؟

1- حقوق ایام مرخصی

2- حق بیمه سهم کارفرما

3- حقوق اوقات تلف شده

4- همه موارد ✔️

 

مبلغ عیدی و پاداش کارگران در پایان سال توسط چه کسی تعیین میگردد؟

1- کارگر

2- کارفرما

3- هیأت دولت ✔️

4- حسابدار شرکت 

 

کدام مورد از شرایط پرداخت بیمه بیکاری میباشد؟

1- پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه مگر در شرایط خاص

2- معرفی به نهادهای کار و امور اجتماعی ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری

3- غیر ارادی بودن بیکاری

4- همه موارد ✔️

 

در کدام موارد زیر حساب ذخیره ایام مرخصی ثبت بدهکار خواهد شد؟

1- در زمانی که به پرسنل موسسات تولیدی در ایام مرخصی حقوق پرداخت شود.

2- در زمان تعیین و برآورد ذخیره ایام مرخصی

3- در زمان دریافت حقوق مرخصی استفاده نشده توسط کارگران

4- گزینه یک و سه ✔️

 

دانلود کتاب حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای

 

کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از روش پرداخت دستمزد بر مبنای زمان انجام کار میباشد؟

1- نتیجه کار مهم نباشد.

2- دقت اهمیت بیشتری نسبت به سرعت داشته باشد.

3- از نزدیک تحت کنترل باشد.

4- همه موارد ✔️

 

کدامیک از موارد زیر مشمول بیمه میشوند؟

1- حقوق مبنا

2- حق مسکن

3- اضافه کار

4- همه موارد ✔️

 

کدامیک از هزینه های زیر جزو کسور حقوق و دستمزد حساب نمی شود؟

1- پیش پرداخت دستمزد

2- حق بیمه اجتماعی سهم کارگر

3- حق بیمه اجتماعی سهم کار فرما ✔️

4- بدهی کارگران به شرکت تعاونی مصرف

 

سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدامیک از اطلاعات زیر جزو اطلاعات ثابت (حداقل برای یک سال) حقوق و دستمزد نمیباشد؟

1- میزان حقوق

2- پاداش

3- اضافه کاری ✔️

4- مشخصات فردی

 

زمان واریز مالیات و بیمه حقوق پرسنل به حساب سازمانهای مربوطه چه ثبتی صورت میپذیرد؟

1- هزینه حقوق بدهکار/هزینه بیمه و مالیات بستانکار

2- هزینه بیمه و مالیات بدهکار/هزینه حقوق بستانکار

3- بیمه و مالیات پرداختی بدهکار/هزینه حقوق بستانکار ✔️

4- بیمه و مالیات پرداختی بدهکار/ بانک بستانکار

 

کدامیک از موارد زیر مشمول بیمه نمیشود؟

1- حق اولاد ✔️

2- حقوق مبنا

3- حق مسکن

4- اضافه کار

 

در موسسات تولیدی ثبت بیمه سهم کارفرما به صورت کدامیک از گزینه های زیر است؟

1- حساب کنترل سربار/بیمه پرداختنی ✔️

2- حساب کنترل حقوق و دستمزد/بیمه پرداختنی

3- حساب هزینه بیمه/حساب کنترل سربار ساخت

4- بیمه پرداختنی/حساب کنترل حقوق و دستمزد

 

دانلود نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد

 

امور مربوط به استخدام، آموزش و ترفیعات، مرخصیها و حمل و نقل و انتقالات از وظایف کدام دایره میباشد؟

1- دایره برنامه ریزی تولید

2- دایره زمان سنجی

3- دایره کارگزینی ✔️

4- دایره ثبت اوقات کار

 

در موسسات تولیدی برای ثبت حقوق و دستمزد از چه حسابی استفاده میشود؟

1- هزینه حقوق و دستمزد

2- کنترل حقوق و دستمزد ✔️

3- کالای ساخته شده

4- کالای در جریان ساخت

 

کدام گزینه از اجزاء عناصر کلی حقوق و دستمزد میباشد؟

1- دایره ثبت ورود و خروج

2- دایره کارگزینی

3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد

4- همه موارد ✔️

 

کدام گزینه از جمله حسابهای معین حقوق و دستمزد نیست؟

1- نوبت کاری

2- حق جذب

3- اضافه کاری

4- مساعده ✔️

نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب

 

به مبالغی که بر اساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر میشود و به صندوق اجرا واریز میشود:

1- اجرائیات ✔️

2- کسورات

3- مزایا

4- بدهی

 

نرخ هر واحد * تعداد واحد تولید شده = دستمزد

1- پرداخت دستمزد بر مبنای طرح تشویق

2- پرداخت دستمزد بر مبنای پارچه کاری ✔️

3- پرداخت دستمزد بر مبنای سهیم کردن در سود

4- پرداخت دستمزد بر مبنای زمان کار

 

کدام مورد جزء مزایای بیمه نیست؟

1- بیمه بارداری

2- بیمه حوادث

3- دریافت مستمری

4- دریافت وام ✔️

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدام گزینه در ارتباط با کسورات اجرائیات صحیح میباشد؟

1- مبالغی است که بر اساس حکم دادگاه به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز میگردد. ✔️

2- کسوری است که طبق قرارداد بین قرارداد بین کارگر و کارفرما از حقوق کارگر کسر میشود.

3- همان مساعده است.

4- کسوری است که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز میشود

 

کارفرمایان موظفند مالیات کسر شده از حقوق کارگران را به حساب ………….. واریز کنند.

1- اداره امور اقتصاد و دارایی ✔️

2- سازمان تأمین اجتماعی

3- صندوق بیمه بیکاری

4- سازمان بازنشستگی

 

نمونه سوالات آزمون حسابداری حقوق و دستمزد

 

کدامیک از کسور زیر توافقی است؟

1- مالیات حقوق

2- بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر

3- اجرائیات

4- هیچ کدام ✔️

 

زمان پرداخت هزینه بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی کدام ثبت زیر درست است؟

1- هزینه بیمه بدهکار/بیمه پرداختنی بستانکار

2- بانک بدهکار/بیمه پرداختنی بستانکار

3- بیمه پرداختنی بدهکار/هزینه بیمه بستانکار

4- بیمه پرداختنی بدهکار/بانک بستانکار ✔️

 

کدامیک از گزینه های زیر اشتباه است؟

1- مقرری بیمه بیکاری از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. ✔️

2- مقرری بیمه بیکاری وقتی قطع خواهد شد که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.

3- در صورتی که بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود، خودداری کند مقرری بیمه او قطع میشود.

4- در صورت بیکاری زوجین هر دو محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهند بود

 

کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

1- اجرائیات مبلغی است که بر اساس حکم دادگاه از حقوق کارگر کسر میشود.

2- پیش پرداخت مبلغی است که قبل از پایان ماه به علت نیاز کارگر به او پرداخت میشود. ✔️

3- کسور توافقی مبلغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما یا بر اساس توافق آنها از حقوق کارگر کسر میشوند.

4- مالیات و بیمه پرداختی جزء کسورات قانونی هستند

 

فوق العاده نوبت شب به چه کسانی تعلق میگیرد؟

1- کارگران نوبت کاری صبح و شب

2- کارگران نوبت کاری عصر و شب

3- کارگران نوبت کاری

4- کارگران روز کار ✔️

 

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان:

1- نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است. ✔️

2- یک ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگزاران است.

3- برابر ساعت کار معمولی کارگزاران است.

4- معادل ساعات کارگران شاغل در کارهای سخت است

 

در موسسات تولیدی حساب کنترل حقوق و دستمزد معرف چیست؟

1- جمع حقوق و مزایای کارگران ✔️

2- جمع حقوق و مزایای پس از کسورات

3- جمع کسورات حقوق کارگران

4- هزینه حقوق بدون بیمه سهم کارگر

 

کدام گزینه از اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد میباشد؟

1- دایره تدارکات

2- دایره کارگزینی

3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد

4- همه موارد ✔️

توضیحات بیشتر

دانلود نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد با جواب : ما برای شما مهمترین سوالات ازمون حسابداری حقوق و دستمزد با جواب فنی حرفه ای را آماده کرده ایم تا بتوانید در این ازمون قبول شوید

نمونه سوال امتحان حسابداری حقوق و دستمزد با جواب به شما کمک می کند تا با نحوه سوالات آزمون فنی و حرفه ای آشنا شوید و بتوانید با استفاده از سوالات ادوار گذشته هم سطح دانش خود را بسنجید و هم نمونه سوالات را در اختیار داشته باشید.

از انجایی که شرکت کنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای از تمام نقاط کشور هستند، ما سعی کرده ایم تا به صورت ارزانترین حالت ممکن نمونه سوالات فنی حرفه ای را محیا کنیم تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند.

فرمت سوالات pdf است تا اگر کامپیوتر در اختیار ندارید، بتوانید توسط گوشی موبایل در هر مکان سوالات را مطالعه کرده و برای ازمون فنی حرفه ای آماده شوید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون, آزمون حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی حسابداری حقوق و دستمزد, آزمون دوره های چاپ, آزمون دوره های فنی و حرفه ای, آزمون فنی و حرفه ای, آزمون من, آزمون مهارت های فنی و حرفه ای, امتحان تستی, امتحان تستی حسابداری حقوق و دستمزد, حسابداری حقوق و دستمزد,نمونه سوالات آزمون حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد فنی حرفه ای,نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای,نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد ارشاد,کتاب مجموعه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد,دانلود رایگان کتاب حسابداری حقوق و دستمزد,خرید کتاب حسابداری حقوق و دستمزد,نمونه سوالات آزمون حسابداری حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری حقوق و دستمزد,نمونه سوالات فنی حرفه ای حسابداری حقوق و دستمزد,آزمون عملی حسابداری حقوق و دستمزد,آزمون آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,نمونه سوالات حقوق و دستمزد با جواب,ازمون حقوق و دستمزد با جواب,دانلود pdf حقوق و دستمزد با جواب,ازمون آنلاین حقوق و دستمزد,دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق و دستمزد,نمونه سوال حقوق و دستمزد,نمونه سوال محاسبه حقوق و دستمزد با جواب,نمونه سوال محاسبه حقوق و دستمزد با جواب,نمونه مسئله حقوق و دستمزد با جواب,نمونه سوالات حسابداری حقوق و دستمزد همراه با جواب pdf,نمونه سوالات مالی فنی حرفه ای,سوالات مالی فنی و حرفه ای,سوالات فنی حرفه ای مالی حقوق و دستمزد,نمونه سوالات رایگان فنی حرفه ای,نمونه سوالات رایگان حقوق و دستمزد با جواب